10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 1.80 лв.

НАРЕДБА № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел I
Общи изисквания ... 1

Раздел II
Гранични стойности на параметрите на микроклимата на работни места в сгради ... 2

Раздел III
Задължения на работодателя ... 5

Допълнителна разпоредба ... 13

Преходни и заключителни разпоредби ... 14