10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 10.00 лв.

Безопасност и здравословни условия на труд в строителството – сборник

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3

Глава втора
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ... 4

Глава трета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ... 10

Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ... 25

Глава пета
ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД” ... 29

Глава шеста
ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУДА ... 32

Глава седма
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ... 33

Допълнителни разпоредби ... 34

Преходни и Заключителни разпоредби ... 37

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Преходни и Заключителни разпоредби ... 38

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Заключителни разпоредби ... 39


НАРЕДБА № 2 ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Цел и област на приложение ... 40

Раздел II
Права и задължения на участниците в строителството. План и инструкции по безопасност и здраве. Информационна табела ... 42

Раздел III
Общи изисквания ... 55

Раздел IV
Работа на височина ... 65

Раздел V
Пожарна безопасност ... 66

Раздел VI
Дейности при аварии ... 69

Глава втора
СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И УСТРОЙСТВА ... 70

Глава трета
СКЕЛЕТА, ПЛАТФОРМИ, ЛЮЛКИ И СТЪЛБИ

Раздел I
Подготовка за работа ... 73

Раздел II
Скелета ... 74

Раздел III
Люлки и платформи ... 75

Раздел IV
Стълби ... 76

Допълнителни разпоредби ... 78

Преходни и Заключителни разпоредби ... 80

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Извършване на земни работи ... 81

2. Изграждане на стоманобетонни конструкции ... 88

3. Изграждане на зидани и покривни конструкции ... 95

4. Монтаж на строителни конструкции, технологично оборудване, тръбопроводи и инсталации ... 97

5. Извършване на изолационни и довършителни работи ... 103

6. Извършване на специални видове работи от обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 8 ... 107


НАРЕДБА № 3 ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА РАБОТНОТО МЯСТО

Раздел I
Общи положения ... 111

Раздел II
Задължения на работодателя ... 112

Допълнителни разпоредби ... 117

Преходни и Заключителни разпоредби ... 117


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Неизчерпателен списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства ... 113

2. Неизчерпателен списък на лични предпазни средства (ЛПС) ... 117

3. таблица за части на тялото на работещите, изложени на рискове ... 126


НАРЕДБА № 7 ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 127

Глава трета
ТЕРИТОРИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ... 129

Глава четвърта
ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ, РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ И РАБОТНИ МЕСТА

Раздел I
Общи изисквания ... 130

Раздел II
Подове, стени, тавани и покриви на помещения ... 132

Раздел III
Прозорци и капандури ... 133

Раздел IV
Врати и портали ... 133

Раздел V
Електрически съоръжения и инсталации ... 134

Раздел VI
Пътни маршрути и опасни зони ... 135

Раздел VII
Места за товарене и разтоварване ... 136

Раздел VIII
Аварийни пътища и изходи ... 137

Раздел IX
Работни места на открито ... 138

Глава пета
РАБОТНА СРЕДА

Раздел I
Осветление на работните места ... 139

Раздел II
Производствен микроклимат ... 140

Раздел III
Прах, токсични и други вредни вещества ... 142

Раздел IV
Вентилация на работните места в помещенията ... 146

Раздел V
Намаляване на шума на работното място ... 148

Раздел VI
Предотвратяване на вредното въздействие на производствените вибрации на работните места ... 149

Раздел VII
Работа в условия на нейонизиращи лъчения в работната среда ... 150

Глава шеста
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ

Раздел I
Общи изисквания ... 153

Раздел II
Допълнителни изисквания към придвижващо се работно оборудване, самоходно или несамоходно ... 169

Раздел III
Специфични изисквания при използването на стълбите ... 172

Раздел IV
Специфични изисквания при използването на скелета ... 175

Раздел V
Специфични изисквания при използването на техники за достъп и позициониране чрез въжета ... 177

Глава седма
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ ... 178

Глава осма
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ ... 179

Глава девета
БОРБА С ПОЖАРИ ... 180

Глава десета
САНИТАРНО И БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ ... 181

Глава единадесета
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛНИ РАБОТНИ ОБЛЕКЛА ... 183

Глава дванадесета
ДЕЙНОСТ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ ... 184

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 184

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 184


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ... 187


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Преходни и заключителни разпоредби ... 187