10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
предстои преиздаване

Закон за обществените поръчки, ППЗОП

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ЧАСТ ПЪРВА
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ ... 3

Глава втора
ПРИЛОЖНО ПОЛЕ ... 4

Глава трета
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ... 11


ЧАСТ ВТОРА
ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Глава четвърта
ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. СТОЙНОСТНИ ПРАГОВЕ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ... 19

Глава пета
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Раздел I
Решения и обявления ... 25

Раздел II
Документи за обществена поръчка ... 30

Раздел III
Публикуване на информацията ... 32

Раздел IV
Обмен на информация ... 34

Глава шеста
ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА ... 40

Раздел I
Предварителни действия ... 40

Раздел II
Технически спецификации. Маркировки. Протоколи от изпитвания ... 43

Глава седма
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ

Раздел I
Лично състояние на кандидатите и участниците ... 47

Раздел II
Критерии за подбор ... 52

Раздел III
Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор ... 61

Раздел IV
Официални списъци на одобрени стопански субекти и сертифициране от органи ... 62

Глава осма
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКИТЕ ... 63

Глава девета
ПРОЦЕДУРИ, ПРИЛАГАНИ ОТ ПУБЛИЧНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ... 67

Глава десета
СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Раздел I
Рамково споразумение ... 78

Раздел II
Динамични системи за покупки ... 80

Раздел III
Електронен търг ... 83

Раздел IV
Електронни каталози ... 86

Раздел V
Централизирано възлагане ... 87

Глава единадесета
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ... 89

Глава дванадесета
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ... 95

Глава тринадесета
ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ... 97

Раздел I
Гаранции за изпълнение ... 97

Раздел II
Договор за обществена поръчка ... 98

Глава четиринадесета
ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ... 104


ЧАСТ ТРЕТА
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ СЕКТОРНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

Глава петнадесета
СЕКТОРНИ ДЕЙНОСТИ ... 105

Глава шестнадесета
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЕКТОРНА ДЕЙНОСТ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ЗАКОНА ... 108

Глава седемнадесета
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I
Процедури, прилагани от секторни възложители ... 109

Раздел II
Специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки ... 116

Раздел III
Квалификационни системи ... 116

Раздел IV
Кандидати и участници ... 119

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТИТЕ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Глава осемнадесета
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 121

Глава деветнадесета
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ... 125

Глава двадесета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ ... 126

Глава двадесет и първа
ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ... 130

Глава двадесет и втора
СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ... 135

Глава двадесет и трета
СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И НА ДОСТАВКИТЕ ... 136

Глава двадесет и четвърта
ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ... 138


ЧАСТ ПЕТА
ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ

Глава двадесет и пета
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ. ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Раздел I
Общи положения ... 141

Раздел II
Публично състезание ... 141

Раздел III
Пряко договаряне ... 143

Раздел IV
Договор за обществена поръчка ... 144

Глава двадесет и шеста
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА. ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ... 145

ЧАСТ ШЕСТА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ В ПРОЦЕДУРИТЕ

Глава двадесет и седма
ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

Раздел I
Общи положения ... 148

Раздел II
Образуване на производство ... 151

Раздел III
Временна мярка ... 152

Раздел IV
Производство за разглеждане на жалбата ... 154

Раздел V
Решения на Комисията за защита на конкуренцията ... 157

Раздел VI
Разноски. Обезщетения. Плащания ... 159

Глава двадесет и осма
НАРУШЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ... 160

Глава двадесет и девета
УНИЩОЖАВАНЕ НА ДОГОВОРИ ИЛИ РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ ... 162


ЧАСТ СЕДМА
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Глава тридесета
ОРГАНИ ... 163

Глава тридесет и първа
КОНТРОЛ

Раздел I
Външен контрол, осъществяван от Агенцията
по обществени поръчки ... 168

Раздел II
Последващ външен контрол, осъществяван от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция ... 171

Раздел III
Други органи, осъществяващи външен контрол ... 173

Раздел IV
Управление на обществените поръчки при публичните възложители ... 174

Раздел V
Координиране на контролните практики ... 174

ЧАСТ ОСМА
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 175

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 178

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 190

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а” ... 197

2. СПИСЪК НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ ... 205

3. СПИСЪК НА СТОКИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКИТЕ, ВЪЗЛАГАНИ ОТ ПУБЛИЧНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА ... 208

4. ОБЯВЛЕНИЯ НА ПУБЛИЧНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

ЧАСТ А – ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I
Информация, която най-малко трябва да съдържат обявленията за предварителна информация ... 212

Раздел II
Допълнителна информация, която най-малко трябва да съдържа обявлението за предварителна информация, когато се използва за оповестяване откриването на процедура ... 213

ЧАСТ Б – ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ... 214

ЧАСТ В – ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ... 217

ЧАСТ Г – ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ... 218

ЧАСТ Д – ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ДОБРОВОЛНА ПРОЗРАЧНОСТ ... 219

ЧАСТ Е – ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ ... 219

ЧАСТ Ж – ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ ... 220

5. ОБЯВЛЕНИЯ НА СЕКТОРНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

ЧАСТ А – ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ПЕРИОДИЧНОТО ИНДИКАТИВНО ОБЯВЛЕНИЕ

Раздел I
Информация, която се включва във всички случаи ... 221

Раздел II
Допълнителна информация, която най-малко трябва да бъде предоставена, когато обявлението се използва за оповестяване на откриването на процедура ... 222

ЧАСТ Б – ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОРЪЧКА
А. Открити процедури ... 223
Б. Ограничени процедури ... 225
В. Процедури на договаряне ... 227

ЧАСТ В – ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА

Раздел I
Информация за публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз ... 229

Раздел II
Информация, която не е предназначена за публикуване ... 230

ЧАСТ Г – ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ... 231

ЧАСТ Д – ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ДОБРОВОЛНА ПРОЗРАЧНОСТ ... 231

ЧАСТ Е – ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ ... 232

ЧАСТ Ж – ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ ... 232

6. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА СОЦИАЛНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ НА ПУБЛИЧНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

ЧАСТ А – ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СОЦИАЛНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ ... 233

ЧАСТ Б – ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ ... 234

ЧАСТ В – ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА СОЦИАЛНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ ... 234

7. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОРЪЧКИ ЗА СОЦИАЛНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ, ВЪЗЛАГАНИ ОТ СЕКТОРНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

ЧАСТ А – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА ... 235

ЧАСТ Б – ПЕРИОДИЧНО ИНДИКАТИВНО ОБЯВЛЕНИЕ ... 236

ЧАСТ В – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ... 236

ЧАСТ Г – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ... 237

8. ПОКАНИТЕ, ОТПРАВЕНИ ОТ ПУБЛИЧНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ,ЗА УЧАСТИЕ В ДИАЛОГ, ЗА ПРЕГОВОРИ ИЛИ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Раздел I
Минимално съдържание на поканите, отправени от публични възложители за подаване на оферти или за участие в преговори или диалог ... 238

Раздел II
Минимално съдържание на поканите за потвърждаване на интерес ... 238

9. ПОКАНИТЕ, ОТПРАВЕНИ ОТ СЕКТОРНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ, ЗА УЧАСТИЕ В ДИАЛОГ, ЗА ПРЕГОВОРИ ИЛИ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Раздел I ... 239

Раздел II ... 239

10. СПИСЪК НА КОНВЕНЦИИТЕ В СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ И В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ... 240

11. ПРОБЕГ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ... 241

12. СПИСЪК НА ПРАВНИ АКТОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ... 242

13. ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ... 243

14. Приложение № 14 към чл. 151 ... 244

15. Приложение № 15 към чл. 151 ... 246

16. ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТИТЕ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ ... 247

17. ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ, ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕГОВОРИ ИЛИ ЗА ДИАЛОГ ... 251

18. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОРЪЧКИ ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ ... 252

19. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ... 253

20. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВАТА ... 254


ПМС № 73 от 5 април 2016 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ... 254


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 255

Глава втора
ОБЕКТ И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ... 256

Глава трета
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ЗОП ... 257

Глава четвърта
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ... 259

Раздел І
Портал за обществени поръчки. Регистър на обществените поръчки ... 259

Раздел ІI
Изпращане на информация до „Официален вестник” на Европейския съюз ... 263

Раздел ІІI
Профил на купувача ... 263

Глава пета
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ... 265

Раздел I
Прогнозиране и планиране ... 265

Раздел II
Подготовка на процедурата ... 266

Раздел III
Изисквания към кандидати и участници ... 267

Раздел IV
Съдържание на заявленията за участие и офертите ... 269

Раздел V
Подаване на заявление за участие и оферта на хартиен носител ... 272

Раздел VI
Подаване на заявления за участие, оферти и проекти по електронен път ... 274

Раздел VІІ
Комисия за извършване на подбор на кандидатите и на участниците, разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог ... 275

Раздел VІІІ
Действия на комисията при разглеждане на оферти и заявления за участие, подадени на хартиен носител ... 277

Раздел IХ
Действия на комисията при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път ... 281

Раздел Х
Условия и ред за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление и пряко договаряне ... 282

Глава шеста
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ. РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

Раздел І
Договор за обществена поръчка. Договор за подизпълнение ... 284

Раздел ІІ
Рамково споразумение ... 286

Глава седма
ЗАПАЗЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I
Определяне на списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП ... 287

Раздел II
Възлагане на запазени поръчки ... 287

Глава осма
КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

Раздел І
Общи положения ... 288

Раздел ІІ
Жури ... 289

Раздел ІІІ
Провеждане на открит конкурс за проект ... 290

Раздел ІV
Провеждане на ограничен конкурс за проект ... 292

Раздел V
Приключване на процедурата конкурс за проект ... 293

Глава девета
ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ ... 293

Глава десета
ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ... 294

Глава единадесета
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ СЕКТОРНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ... 295

Глава дванадесета
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТИТЕ „ОТБРАНА” И „СИГУРНОСТ” ... 296

Глава тринадесета
ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I
Условия и ред за поддържане на списък на стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а” и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 ЗОП ... 298

Раздел II
Условия и ред за издаването на стандартизирани изисквания и документи по чл. 229, ал. 1, т. 4 ЗОП ... 299

Раздел III
Условия и ред за съставяне и поддържане на списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП ... 300

Раздел ІV
Условия и ред за осъществяване на мониторинг по чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП ... 302

Глава четиринадесета
ВЪНШЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I
Общи правила ... 303

Раздел II
Условия и ред за осъществяване на контрол чрез случаен избор ... 304

Раздел III
Условия и ред за осъществяване на контрол върху процедури на договаряне ... 307

Раздел IV
Условия и ред за осъществяване на контрол върху някои изключения от приложното поле на ЗОП ... 308

Раздел V
Условия и ред за осъществяване на контрол върху изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП ... 308

Глава петнадесета
ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ. МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА НА ПУБЛИЧНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ... 309

Глава шестнадесета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 310

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 311

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. МЕТОДИКА за определяне на цената на договор, сключван по реда на чл. 14, ал. 1, т. 5 — 7 ЗОП ... 311

2. МЕТОДИКА към чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП за установяване на минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви ... 315


ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ... 319